Uropi Nove 33* Uropi Nove 33* Uropi Nove 33*

****

Provòrd de diu - Proverb of the day - Proverbe du jour

***

Gop a gop vid polnen de vaz 

          Petit à petit l'oiseau fait son nid      Steter Tropfen höhlt den Stein    

Αγάλι, αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι

Poco a poco hila la vieja el copo  

 A quattrino a quattrino si fa il fiorino  

 

***

horus

★ ★

 

Genitìv in Uropi

★ ★

Liente prag molvos "Parkà av un garen genitìv in Uropi, obwàn tale alten kaze: akuzatìv, datìv, i.s.p… od de Indo-Europan disklinade av disvanen ?"

1) Prim je se andubim par genitìv se de solen kaz potenan a de nomigrùp, obwàn tale altene se verbi kopolnane; pur di se ne de cevi parsad.

2) Wan un analìz de usvolpad Indo-Europan lingus, od Proto-Indo-Europan tis odia, un moz bemarko te, obte tale veti lingas av u kopolen sistèm disklinadis, moderni lingas av ruminen la, id oʒe apdeten la, wim je s' de kaz in Romaniki lingas id in eke Germàni lingas. Genitìv, pur, se u disemi kaz: indèt je prostàj - ekvos solen - in de gren majsad Europan lingus.

Di se veri, naturim, in Balti id Slavi lingas we av begaren kopolen disklinade, in Albàni id Armèni (we av 4 kaze: N, A, G, D, ba in wen genitìv id datìv se molvos komicen), in moderni Greci (we gar u kopolen genitìv, ba wej akuzatìv id vokatìv vid pratikim limìten a mazin).

In Germàni lingas, Doski id Islandi se de solen lingas we av garen u kopolen sistèm disklinadis, ba stranim, de majsan alten Germàni lingas, we av nun disklinad, av begaren genitìv, in u mol ruminen form: -s. Di se de kaz in Engli: father > the father's (de patri), id in Skandinavi lingas, po s. in Dani: : kongen (de raj) > kongens (de raji), kongens slot (de kastèl de raji), o in Swedi: flickan (de ʒika) > flickans (de ʒiku), flickorna (de ʒikas) > flickornas (de ʒikus). Di -s we sem sa slimi, kreàt pur komicade in Engli ki de -s pluràli: (father's, fathers id fathers' av de som usvòk).

In Romaniki lingas, solem Rumàni av garen u sistèm disklinadis: vokatìv + genitìv/datìv. Sim un viz te genitìv av prostajen talia wo un av garen restite disklinadis.

3) Pur, de cevi parsad, in mi menad, se te de Uropi genitìv se mol pratiki.

- Je vid uzen, naturim, wim nomi kopolnan, po samp: de mata Pauli, de strade de poli, u sesta Lenu, u verem vernu.

- Ba genitìv vid os uzen po struo adjetìve odtrajen od nome, po samp: ʒina > ʒinu, man > mani, mani veste = veste mani, noc > noci: noci ovel, vima > vimu, vimu verem, soma > somu, somu cajad…

- Fendim, genitìv vid uzen po struo koseten nome, po samp: vod + fal > vodifàl, vima + sport > vimusporte, ʒiv + nivel > ʒivinivel. De marke -i id -u genitìvi pomòz no dissigo be pri viz de 2 elemente de koseten vordi, detan ja sim maj lezi a incepo.

Struad id odvenad de Uropi genitìvi

Genitìv vid struen ajutan -i a nome fenden ki u kozòn (mazi id neutri): mor > mori, ʒiv > ʒivi, sol > soli, kun > kuni… Po nome fenden ki -a (femu id neutri), de -a vid replasen pa -u: ʒika > ʒiku, dota > dotu, kuna > kunu, kina > kinu, teatra > teatru

A -i id -u vid ajuten de -s pluràli (nomis ki -a) po formo pluràli genitìve: -is id -us. Sim nu av 4 disemi forme: nun komicad se mozli.

Od ko ven de forme Uropi genitìvi ?

Lu vidì ne kreaten artidetim, ba lu vidì inlesten od genitìvi forme esistan in mole Europan lingas.

De genitìv in -i

vid finden in Latini puer > pueri (kid), ager > agri (ager > agri, pold), templum > templi (tempel > templi), id odia os in Rumàni ki de forme -ui id -ei (mazin id femin): orașului (de poli), camerei (de kamari).

Pur de genitìv in -i vid ne limìten a Romaniki lingas: un find ja os in Tceki id Slovaki (-y/-i): žena > ženy (ʒina), vec > veci (zoc), in Serbi: stvar > stvari (zoc), in Polski: przyjaciołka > przyjaciołki (frama), in Lituvi (-ai, -ei): daina > dainai (sant), gėlė > gėlei (flor), in Rusi кость > кости (kos), девушка > девушки (ʒika), лошаль > лошади (kwal)…

Un find ja os in Armèni: hatz < hatzi (pan > pani), kini > kinii (vin > vini), vosgui > vosguii (gor > gori), gat > gati (lik > liki) id in Albàni: (gur < guri (kam > kami), mashkull > mashkulli (maz > mazi), baba > babai (pater > patri)

De genitìv in -u

In Greci, po s. moderni Greci: ο ανθρωπος, του ανθρωπου (human), το τραινο του τραινου (de tren), ba je esìst os in Rusi: чай > чаю (tej), сахар > сахару (suker), народ > народу (liente, polk), in Tceki: hrad > hradu (kastèl), stůl > stolu (tab), sníh > sněhu (snev), in Armèni: dzov > dzovou (mar), mah > mahou (mor), hav > havou (gala > galu), mart > martou (man), id in Albàni: ka > kau (= gov, CF gova > govu), njeri > njeriu (human), shteg > shtegu (pad), mik > miku (fram), krah > krahu (ram).

Uvedà, un find un eki numar plurali genitìvis fenden ki -u, je se molvos u longi -u we koruvòk a de Uropi -us.
Po samp in Tceki:
(= longi -u): mužů, hradů, pokojů (manis, kastelis, kamaris), in Lituvi: (: longi -u): vyrų, kelių, brolių (manis, vajis, fratis), in Latvi: -u, draugu, brāļu, akmeņu (framis, fratis, kamis).

Odaltia, in obe Balti lingas, de fendad -us koruvòk a plurali akuzatìve: Lit: vyrus, kelius, brolius (mane, vaje, frate), in Latvi: draugus, brāļus, akmeņus (frame, frate, kame),

★ ★

hidr1

★ ★

 

Le génitif en Uropi

★ ★

On demande souvent "Pourquoi a-t-on conservé le génitif en Uropi, alors que tous les autres cas: accusatif, datif, etc… des déclinaisons indo-européennes ont disparu ?"
 
 1) La première raison est sans doute que le génitif est le seul cas appartenant au groupe nominal, alors que tous les autres sont des compléments du verbe, mais ce n'est pas la raison principale.

 
2) Lorsque l'on analyse l'évolution des langues indo-européennes, du proto-indo-européen à nos jours, on s'aperçoit que, si toutes les langues anciennes ont un système complet de déclinaisons, les langues modernes, elles, les ont considérablement réduites , voire supprimées, comme c'est le cas dans les langues romanes et certaines langues germaniques. Le génitif, cependant, est un cas à part, en effet, il s'est maintenu - parfois tout seul - dans l'immense majorité des langues européennes.
 
Ceci est vrai, bien entendu, dans les langues baltes et slaves qui conservent une déclinaison complète, en albanais et en arménien (4 cas: N.A.G.D, mais génitif et datif sont souvent confondus), en grec moderne (qui conserve un génitif complet, mais dont l'accusatif et le vocatif se réduisent pratiquement au masculin).
 
Dans les langues germaniques, l'allemand et l'islandais sont les seuls à avoir conservé un système complet (N.A.G.D), mais curieusement, la plupart des autres LG n'ont conservé que le génitif sous une forme on ne peut plus réduite: -s. C'est le cas en anglais: father > the father's (du père), the fathers' (des pères), et dans les langues scandinaves, per ex: en danois: kongen (le roi) > kongens (du roi), kongens slot (le château du roi), ou en suédois: flickan (la fille) > flickans (de la fille), flickorna (les filles) > flickornas (des filles). Ce -s, si simple en apparence n'est pas sans créer de confusion en anglais avec le s du pluriel (father's, fathers et fathers') se prononcent exactement pareil).
 
Dans les langues romanes, seul le roumain a conservé un système de déclinaisons: vocatif + génitif/datif.
On constate donc que le génitif s'est maintenu partout où l'on a conservé des bribes de déclinaisons.
 

3) Cependant, la raison principale, à mon sens, est le côté très pratique du génitif en Uropi.
- On l'emploie, bien entendu, comme complément de nom, par ex: de mata Pauli (la mère de Paul), de strade de poli (les rues de la ville), u sesta Lenu (une soeur de Léna), u verem vernu (un temps de printemps).
 
- Mais le génitif sert également à former des adjectifs dérivés à partir du nom: ʒina (femme) > ʒinu (de femme, féminin), man (homme) > mani (d'homme, masculin), mani veste = veste mani (vêtements d'homme, vêtements masculins), noc (nuit) > noci (de nuit, nocturne), noci ovel (oiseau de nuit), vima (hiver) > vimu (d'hiver, hivernal), vimu verem = temps hivernal, soma (été) > somu (d'été, estival), somu cajad = chaleur estivale…
 
- Le génitif sert également à former des noms composés: vod (eau) + fal (chute) > vodifàl (chute d'eau, cascade), vima + sport > vimusporte (sports d'hiver), ʒiv (vie) + nivel (niveau) > ʒivinivel (niveau de vie). Les marques -i et -u du génitif permettent de distinguer du premier coup d'oeil les 2 éléments du mot composé et en facilitent ainsi l'interprétation.
 
 Formation et origine du génitif Uropi 
 
Pour former le génitif, on ajoute -i aux noms terminés par une consonne (masculins et neutres): mor > mori (la mort), ʒiv > ʒivi (la vie), sol > soli (le soleil), kun > kuni (le chien)… Pour les noms terminés en -a (féminins et neutres), on remplace le -a par un -u (ou): ʒika > ʒiku (fille ≠ garçon), dota > dotu (fille ≠ fils), kuna > kunu (chienne), kina > kinu (cinéma), teatra > teatru (théâtre)…
 
Le -i et le -u se combinent avec le -s du pluriel (des noms en -a) pour former le génitif pluriel: -is et -us. Nous avons donc 4 formes bien dictinctes: aucune confusion n'est possible.
 
 D'où viennent ces formes du génitif Uropi ?
Joël Landais ne les a pas créées de toutes pièces, mais s'est inspiré de formes de génitifs très répandues dans les langues européennes.
 
 Le génitif en -i
se retrouve en latin: puer > pueri (enfant), ager > agri (champ), templum > templi (temple), et aujourd'hui, également en roumain sous les formes -ui et -ei (masculin & féminin): orașului (de la ville), camerei (de la chambre).
 
Mais le génitif en -i n'est pas limité aux langues romanes: on le retrouve en tchèque et en slovaque (-y/-i): žena > ženy (femme), vec > veci (chose), en serbe: stvar > stvari (chose), en polonais: przyjaciołka > przyjaciołki (amie), en lituanien (-ai, -ei): daina > dainai (chanson), gėlė > gėlei (fleur), en russe кость > кости (os), девушка > девушки (fille), лошаль > лошади (cheval)…
 
 
On le retrouve également en arménien: hatz > hatzi (pain: Ur pan > pani), kini > kinii (vin: Ur vin > vini), vosgui > vosguii (or: Ur gor > gori), gat > gati (lait: Ur lik > liki) et en albanais: (gur < guri (pierre: Ur kam > kami), mashkull > mashkulli (mâle: Ur maz > mazi), baba > babai (père: Ur = pater > patri)
 
Le génitif en -u
 en grec, p.ex, grec moderne: ο ανθρωπος, του ανθρωπου (l'homme), το τραινο του τραινου (le train), mais il existe également en russe: чай > чаю (thé), сахар > сахару (sucre), народ > народу (gens, monde), en tchèque: hrad > hradu (château fort), stůl > stolu (table), sníh > sněhu (neige), en arménien: dzov > dzovou (mer), mah > mahou (mort), hav > havou (poule: Ur gala > galu), mart > martou (homme), et en albanais: ka > kau (boeuf, CF Ur gova > govu = vache), njeri > njeriu (homme), shteg > shtegu (sentier), mik > miku (ami), krah > krahu (bras).
 
On trouve en outre un certain nombre de génitifs pluriels en -u, souvent un "ou" long qui correspondrait au -us Uropi.
Par exemple en tchèque: (ou long): mužů, hradů, pokojů (des hommes, des châteaux, des chambres), en lituanien: (ou long): vyrų, kelių, brolių (des hommes, des chemins, des frères), en letton: -u, draugu, brāļu, akmeņu (des amis, des frères, des pierres).
 
Dans les deux langues baltes la terminaison -us correspond d'ailleurs à des accusatifs pluriels: lit: vyrus, kelius, brolius (des hommes, des chemins, des frères), en letton: draugus, brāļus, akmeņus (des amis, des frères, des pierres).

★ ★

Muz1_bel4

   ★ ★    

The genitive in Uropi

★ ★

 

People often ask "Why has the genitive been kept in Uropi, whereas all the other cases of Indo-European declensions, such as accusatives, datives, etc… have disappeared ?"

1) First it is certainly because the genitive is the only case belonging to the noun phrase: all the other cases are part of the verb phrase. Yet this is not the main reason.

2) When you analyse the evolution of Indo-European languages from Proto-Indo-European till today, you can observe that, although declension systems existed in all the ancient languages, they have been considerably reduced or have even disapperared in modern languages such as Romanic and certain Germanic languages. Yet for the genitive, the situation is different: indeed it has remained - sometimes alone - in the great majority of European languages.

This is true, of course, in Baltic and Slavic languages which have kept a full declension system, in Armenian and Albanian (with 4 cases N. A. G. D, although genitives and datives often merge), in modern Greek (which has a fully-fledged genitive but where the accusative and vocative are practically limited to the masculine).

In Germanic languages, German and Icelandic are the only languages to have kept a full declension system, but strangely enough most of the other Germanic languages, which have no declension, have kept a genitive in a very reduced form: -s. This is the case in English of course: father > father's, fathers', and in Scandinavian languages, for example in Danish: kongen (the king) > kongens (the king's), kongens slot (the king's castle), or in Swedish: flickan (the girl) > flickans (the girl's), flickorna (the girls) > flickornas (the girls'). This -s which seems so simple may however throw people into confusion in English because of its similarity with the -s of the plural (father's, fathers and fathers' have exactly the same pronunciation).

Among Romance languages, only Rumanian has declensions: a vocative and a genitive / dative. Thus we can see that the genitive has remained wherever languages have kept snatches of declensions.

3) Yet the main reason for keeping the genitive is undoubtedly that it is so convenient.

- It is used of course to form the possessive phrase, for example: 

de mata Pauli (Paul's mother), de strade de poli (the streets of the town), u sesta Lenu (one of Lena's sisters), u verem vernu (a spring weather).

- But it is also used to derive adjectives from nouns: ʒina (woman) > ʒinu (woman's, womanly), man (man) > mani (man's, manly), mani veste = veste mani (men's clothes), noc (night) > noci (night-, nightly), noci ovel (night-bird), vima (winter) > vimu (winter, wintry), vimu verem = wintry weather, soma (summer) > somu (summer-), somu cajad = summer heat…

- Finally the genitive is used to build compounds, for ex:   vod (water) + fal (fall) > vodifàl (waterfall), vima + sport > vimusporte (winter sports), ʒiv (life) + nivel (level, standards) > ʒivinivel (living standards). The marks i and -u of the genitive enable us to distinguish the two elements of the compound immediately, and thus makes it much easier to understand.

How the Uropi genitive is build and where it comes from.

You can build the genitive by adding -i to the nouns ending in a consonant (masculine and neuter) mor > mori (death), ʒiv > ʒivi (life), sol > soli (the sun), kun > kuni (dog)…As for nouns ending in -a, you replace the -a with a -u: ʒika > ʒiku (girl), dota > dotu (daughter), kuna > kunu (bitch), kina > kinu (cinema), teatra > teatru (theatre)…

You add the  -s of the plural (of nouns ending in -a) to -i or -u to form the genitive plurals: -is and -us. Thus we have 4 different forms which cannot be mixed up.

Where does the Uropi genitive come from ?

It hasn't been created artificially but has been borrowed from existing forms of genitives which are quite common in European languages.

The genitive ending in -i

can be found in Latin: puer > pueri (child), ager > agri (field), templum > templi (temple) as well as in Rumanian today with the forms -ui and -ei (masculine & feminine): orașului (of the town), camerei (of the room).

Yet the genitive in -i is not limited to Romance languages: it can also be found in Czech and Slovak (-y/-i): žena > ženy (woman), vec > veci (thing), in Serbian: stvar > stvari (thing), in Polish: przyjaciołka > przyjaciołki (woman friend), in Lithuanian (-ai, -ei): daina > dainai (song), gėlė > gėlei (flower), in Russian кость > кости (bone), девушка > девушки (girl), лошаль > лошади (horse)…

It is also found in Armenian: hatz > hatzi (bread: Ur pan > pani), kini > kinii (wine: Ur vin > vini), vosgui > vosguii (gold: Ur gor > gori), gat > gati (milk: Ur lik > liki) and in Albanian: (gur < guri (stone: Ur kam > kami), mashkull > mashkulli (male: Ur maz > mazi), baba > babai (father: Ur = pater > patri)

The genitive ending in -u

can be found in Greek, for ex. in modern Greek: ο ανθρωπος, του ανθρωπου (man), το τραινο του τραινου (the train), but it also exists in Russian: чай > чаю (tea), сахар > сахару (sugar), народ > народу (people), in Czech: hrad > hradu (castle), stůl > stolu (table), sníh > sněhu (snow), in Armenian: dzov > dzovou (sea), mah > mahou (death), hav > havou (hen: Ur gala > galu), mart > martou (man), and in Albanian:   ka > kau (ox, CF Ur gova > govu = cow), njeri > njeriu (man), shteg > shtegu (path), mik > miku (friend), krah > krahu (arm).

Besides you can find a few genitive plurals ending in -u, often a long u, which corresponds to Uropi -us. For example in Czech: (long -u): mužů, hradů, pokojů (men's, of castles, of rooms), in Lithuanian: (long -u): vyrų, kelių, brolių (men's, of ways, brothers'), in Latvian: -u, draugu, brāļu, akmeņu (friends', brothers', of stones).

Moreover in both Baltic languages, the ending -us corresponds to accusative plurals: Lit: vyrus, kelius, brolius (men, ways, brothers), in Latvian:   draugus, brāļus, akmeņus (friends, brothers, stones).  

★ ★

egbat