★ ★ ★

* Uropi Nove 139 * Uropi Nove 139 * Uropi Nove 139 *

★ ★ ★

Forhijina (1)

★ ★ ★

Provòrd de diu

U. De apel fal ne dal od de drev

D. Der Apfel fällt nicht weit vom Baum         Tc Jablko nepadá daleko od stromu.

Ru. Яблоко от яблони недалеко падает                Su. Äpplet faller inte långt från trädet

Li Obuolys nuo obels netoli krinta                       G. Το μήλο κάτω άπο τη μήλια θα πέθει

F. Les chats ne font pas des chiens      Es. De tal palo tal astilla

★ ★ ★

Forhistori ʒina

 ★ ★ ★

Fenden se de legènd, de klicè ov forhistori ʒina tranen be kevile pa ci man, o stajan in de kav po skobo ja id nemo cer a de kide, trawàn de mane itì cago.

Slogan Marylène Patou-Mathis, u Franci forhistorista, forhistori ʒinas avì mole aktivide: lu partinemì in cage, tudì beste, travarkì pele, snitì uzele… Id parkà ne pictì de gren urokse in Lascaux ? Nit pruv te lu mozì ne deto ja. In 2020 ce publizì Forhistori human sì os u ʒina.

Wan de forhistori siens genì aròn 1860, de Europan sosiad sì mol mazi id patriarkic. Oblasem ne te in da tem ʒinas sì udeseten a li patre, pos a li maʒe id os ekvos a li sone. Sim de pri Europan forhistoriste in 19i suntjàr sì tale mane, id lu vizì forhistòr tra de lens li ʒivimodi, li menisistemi id li siavi sosiadi. Po la, forhistori ʒinas stajì « be dom », vartan mane we ruvenì od cag, tal wim 19i suntjàri ʒinas stajì be dom, sutan id brodan, vartan li maʒe we ruvenì od vark.

Pur nu av nun indìk po meno te paleolitiki sosiade sì patriarkic. Gonim, DNA proverade av diken te forhistori skelete musklen id mogan korpis sì indèt skelete ʒinus. Slogan Marylène Patou-Mathis forhistori ʒinas sì os stordi id krati te mane. Paleolitiki ʒinas sì « priʒe alti, atletic, musklen, ki blu oje, nar kut id krespi kevile» dez Jennifer Kerner, arkeologista spesializen in forhistòri ingrubade. De Man od Mentòn, diskroven in 1872 in u splendi grub*, sì in fakt u ʒina we vidì renomen de Dama od Kaviliòn.

* Ci keb sì ornen ki suntade kocle id ki cirvi kunidante: ce sì u mol ruspeken persòn in de trib.

Biokimiki procekade dik te je ste nun disemid in nurad intra ʒinas id mane: nure sì ne maj miasi id proteini po mane te po ʒinas.

★ ★ ★

statuj

★ ★ ★

IN ART

Idmàj, de miki forhistori statujite prodìk subetàl ʒinas… versemim par, in paleolitik, un vizì solem te bebe venì us de vense ʒinus… id un zavì mojse oʒe ne de vezid manis in reprodutad…

Tramìd de mande wen un viz su de varde kavis, de maj miki se mande ʒinus. Nit pruv te ʒinas som avì ne picten la. De disemid mandis dik os te ʒinas sì de artiste we pictì de kave wim la Cueva de las Manos in Argentinia.


Mojse maj egli sosiade

Nun pruv esìst te forhistori sosiade sì seksisti.

In kave, su mure, un av un arti prodikad u moldi wo ʒinas vidì ne kospeken wim udesan. Un av u maj eglivezen sosiad.
Tal metì in neolitik ki sedistajad, wan genì un ekonomij produtadi. Davos asemì sosio-ekonomic disemizade intra grube ricis id grube pavrinis. Pur, un doʒ so poceri a ne trapero de anegli kovige intra ʒinas id mane odia a de forhistori sosiade. Eke feministas falì in de trap, detan od de forhistori ʒina u viktìm.

Slogan de paleoantropologìst Pascal Picq, de aneglid intra mane id ʒinas se de resultad u kulturi usvolpadi. He publizì in 2020 Id usvolpad kreatì ʒina. He dez te mane odia se mol maj violti do ʒinas te sì li dali forgène. Ʒinutùd se siavi a human. De pejes fens ʒinu se man: di vid diken in cifre. Slogan Darwin, Marx id Engels, de pri udepresen klas se ʒinas. Je ste nun universi naturi fatalad forpredizan a violt.

Ka sì de plas ʒinus in forhistòr ?

Novi stude dik te lu partinemì in de som taske te mane, wim, po samp, cago. Intra 30 id 50% od de cagore gren vilgini sì ʒinas 10 000 jare for, su de Amerikan kontinènt.

U studad pa Randall Haas, un antropologìst be universitad Kaliforniu dik te ner Lag Titikaka in Perù vidì diskroven de skelet u jun ʒinu daten bemìn 9000 jare for ni ev, inronen ki ci arme: raspele, spite, kotele, projetele: de jun ʒina sì u ruspeken cagora in ci klan.

Skopan tale de grube cagoris ingruben ki li arme Haas diskrovì te 30 a 50% od humane cagan gren vilgin 10.000 jare for, mojev so ʒinas.

★ ★ ★

forhijinaCag

★ ★ ★

Un doʒì varto DNA analìze po avo maj detaile ov de seks fosilis. De procekora Claudine Cohen men te tale sun gresene, enikà li seks, sì bunvenen po cago in forhistòr.

U maj eglitari sosiad ? Ka ov Indeuropane ?

De maj noven findade sem diko te forhistori sosiade sì maj eglitari te històri hierarkic sosiade, ba naturim, un moz ne voko ov un forhistòri sosiad: lu sì vari, disemi sosiade. Slogan vari kotemi procekore, anegli kovige ne solem intra mane id ʒinas, ba os intra rice id pavrine asemì wan de sosiade vidì agri id sedistajan, wan de nosiòn siavadi asemì.

Be di punt je sem mo interesan voko ov Indeuropane. Indeuropane vid generalim siten be fend neolitiki intra 4500 id 2500 jare for ni ev. Obte agrizad inizì in Midòst beròn 9500-8500 for ni ev, id disspanì in Europa beròn -7000, de Jamna polke in de nordi-Kaukazi stepas, we vid kospeken wim Indeuropane, sì ne sedistajan, ba nomàdi herdore.
Avì ʒinas egli o udesan postàde in da sosiade ? Je s’anlezi dezo. Nu zav te lu pratizì usenmaʒid, te lu nemì maʒas od alten tribe, wa usklàr, tramìd alten parsade, te Jamna liente intramicì ki li nordi veti-Europan nersane id formì de Korden Keramiki kultùr.

Avì de Jamna sosiad ʒa viden hierarkizen ? Wim forhistoriste dez no, sosial hierarkizad it sam ki un udesan postàd po ʒinas. Hierarkij se pen koìtli ki nomàdi herdori tribe dutan komùn herde tra de stepas. Pur ric grube cefis vidì finden in kurgàne. Konì ʒa de Jamna polke privati siavad ? Avì lu privati herde ? Sì ne posedo grenes id grenes herde de pri form ricadi, akumadi, po ne dezo kapitàli ? Kapitàl id bestad (Engli cattle id Franci cheptel) se de som vord, wan un inizì konto bestikebe (*káput = keb) po mezo ricad. De vord *péḱu, sinan bestad in Indeuropan, nemì maj posen de sin « denie », wim in Latini pecunia = denie, Engli fee (koste, sold) id Franci pécuniaire (denji)… Un moz ʒe meno te, ki de pratik usenmaʒidi, ʒinas vidì kopen id venden wim ovine o alten beste… Ba kan inizì je ?

Is, gonim, un kospèk Indeuropane wim werori tribe, lu sì andubim hierarkizen id ʒinas seten in un udesan postàd. Kan asemì de tri funsione studen pa Georges Dumézil: priste, werore id produtore ? Un find la in de Rig Veda in India, be Osete in Kaukàz, id in Roma; ba mozì lu so maj veti ?

★ ★ ★

forjijina1

★ ★ ★

Ka dez no de linga ?

Prim un doʒ kospeko te Indeuropan id Proto-Indeuropan sì ne u blok, u fisten linga: je spanì tra 2000 jare (-4500 -2500) de som apstàd te intra Latini id moderni Franci.

Pur de bazi, central vokabular (in Engli core vocabulary « karʒi vokabular ») se daz we av min usvolpen: nu se jok uzan da Indeuropan rode odia in ni moderni lingas. Po samp de vorde noman de nukli famìl, da se de neri famili mimbore wim pater, mata, son, dota, frat, sestada vorde sì andubim mol veti vorde we esistì ʒa for de Indeuropan sosiade vidì hierarkizen.

In PIE mane id ʒinas avì disemi nome, wa sin te nome ʒinus vidì ne struen su nome manis: lu sì anodvangi:

*wihrós (man), *gʷénh (ʒina), *phtḗr (pater), *méhtēr (mata), *suh-nú-s (son), *dʰuǵ(h)tḗr (dota), *bʰréhter (frat), *swésōr (sesta)…

Gonim a Franci homme, Engli man, id Romaniki lingas: hombre, uomo, homem, om… ‘man’ vidì ne komicen ki ‘human’: *wihrós sì man, id *dʰǵʰm̩-on- (> human) od *dʰéǵʰōm = ter (cf Latini humus > homo/humanus) id *manus (de forgèn humanis) sì human.

Disemi nome avì os de maj neri beste, de cevi beste de herdi: *tauros (taur), *woḱéh- o *gʷṓus (gova), *heǵós o *bʰuǵos  (mazi kad), *gʰaidos o *heiǵs o *koǵʰéh- (kada)…

In fakt, PIE avì nè mazin, nè femin: je avì du genare: aʒiven id anaʒiven, id usim de eke kaze tranomen sube, je stì indèt nun disemid intra maze id femas: lu sì obe in de komùn aʒiven genar. Wan un spek neres de vorde sube, un viz te lu sin priʒe de spes ane instajo su seksi disemid:

*gʷṓus moz sino gov o gova (je davì Gr βοΰς, Lat bos/bovis = gov, id Hindi gāy, Persi gāv, Armèni, Tadʒiki gov, Doski Kuh, Eng cow = gova), *hówis = ovin, de spes, *sūs = swin/a, *gʰaidos o *koǵʰéh- = kad/a…

Solem de Anatoli lingas we sì de pri a breko ap de komùn Indeuropan stub avì garen de 2 genare: aʒiven id anaʒiven. Maj posen in PIE da du genare vidì replasen pa tri: mazin, femin id neuter; naturim de anaʒiven genar vidì neuter, de aʒiven vidì mazin id un ajutì u sufìks po formo femin. Di se wa dik no vorde wim *howikéh- (ovina) od *hówis (ovin), *héḱweh- (kwala) od *héḱwos (kwal) *wl̩kʷíh- (vulpa) od *wl̩kʷo- (vulp)…ki de sufìks i/eha we, maj posen vidì -i o -a. Ba subetàl un doʒ ne oblaso te da femu nome vidì formen ajutan u sufìks a nome de spesi id ne a mazi nome.

★ ★ ★

jinakid

★ ★ ★

De fakt te de novi « mazi » nome inizim sinì de spes usklàr de obesinid wen un find jok in eke moderni Indeuropan lingas intra spes id mazin, po samp homme, man sin obe de spes (human) id mazi human (man). Di se os de kaz po de majsan nome bestis po wen je ste nun disemid intra de spes id mazin in mole IE lingas. Da sì ne u becizen volad manis po avero u mazi subesad id anìzo ʒinas, di se un erdad od de usvolpad Indeuropan lingus…id in eke kaze de nom spesi se in femin, wim D. die Katze, Rus кошка id Greci η γάτα = Kat. Naturim un avev os mozen ajuto u sufìks a de spes po nomo maze, ba wajim di s’ne wa usvenì. Nu av solem poje kaze in wen un dissìg de maz od de spes: *tauros (taur), *heǵós o *bʰuǵos  (mazi kad), *moisós (barn)…

Ba de linga som se ne ruvokli ov da, ba priʒe de traformad sosiadis.

Di fenomen usvenì longim for de dictore 19i suntjàri usdezì li stupi gramatiki regel: « Mazin ving su femin ».

Kan inizì ʒinas vido kospeken wim udesan ?

Wim nu av ʒa dezen, de udesan plas ʒinu sem avo asemen ki sedistajad, de asemad siavadi id privati ricadi. In un artikel David W. Anthony, un Amerikan arkeologìst id spesialìst ov Indeuropane id Don Ringe u linguìst, dez te de Jamnaja sosiad avì u ric-pavri hierarkij uspresen in veste, ornade id arme. In de Ponti-Kaspian stepas un findì u minsad ricim dekoren grubis ki kupri, kocli id risidanti ornade sam ki arme, in gonstàd ki de majsan pavri grube. Anthony id Ringe vok ne ov ʒinas, ba de ric grube sì ne grube ʒinus id je se lezi gedo ko lu sì plasen in de hierarkij. Di hierarkizad de IE sosiadis sem avo koinfalen ki de asemad femini in de linga. Indeuropane pratizì usenmaʒid, u bun sluz po apìto glodi kogenad; sim lu doʒì intrameto ʒinas ki de alten tribe id ekvos robo la. In hi bib The horse, the wheel and language, Anthony tranòm kwali raide junis po robo bestad id/o ʒinas. In de artikel he vok ov « weribandas junis (*kóryos) we sì valgan, violti, seksilifri robore operan su de frontias IE sosiadis ». Je se lezi imaʒino te, in u sul situasiòn, ʒinas mozì vido apduten, venden id kopen, id sim te lu vidì de siavad manis. Je sem ʒe te Indeuropane ʒivì in u tem trapasadi intra de veti sosiad cagoris-plikoris wo ʒinas avì ne un udesan statùt id de sedistajan agri sosiade neolitiki we vidì disemizen, hierarkizen id patriarkic.

Ba un doʒ os ne udevalto de rola religionis.

★ ★ ★

Sarasvathi

Doja Sarasvati

★ ★ ★

In de maj veti tekste de Hindu religioni, de Vedas, je semì sto un eki eglid intra mane id ʒinas, intra doje id dojas. De figùr de Doji Matu se central in hinduisma: de Doja Mata simboliz de kreati, nuran id os disstrui mogad in mold. Ganga, « Mata Ganga » vid os kospeken wim u doja; for u human mor, un det ha pivo u poj vod Gangu id pos hi korp vid banen in de vode Matu Ganga.

De Doji Mata vid personizen pa de prinìzi doja Devi in ci vari forme: Parvati, Durga, Kali, Lakshmi, Sarasvati

In Rig Veda un viz te ʒinas vidì opduten id mozì versemim uscepo li maʒe.

Pur, ki de Lege Manu (Manusmṛti मनुस्मृति in Sanskriti) we vidì induten beròn 500 for ni ev, de sosial statùt ʒinus inizì rugreso. Slogan la, u ʒina doʒ beskuco a ci pater, pos a ci maʒ, id doʒ verevo ci maʒ wim u doj. Di situasiòn vidì jok pejes in Midi Eve wan de kosiùd sati vidì induten, da se vidovas siamurdan su de piras li maʒis.

In de Greci, pos Roman panteòne je stì un eki eglid intra dojas id doje: dojas wim Hera, Atena, Artemisa, Afrodita…i.s.p, sì os mogan id vezi te mazi doje; in Grecia id Roma je stì priste id pristas.

Pur de antiki Grecia  sì u patriarkic sosiad, obte de kostàd ʒinus varizì od citàd a citàd.

In de Atinan «demokratij» ʒinas sì uskluzen od politiki ʒiv sam ki uslandore (meteke) id sklave. Gonim in Sparta ʒinas sì maj o min egli a mane: tale doʒì servo de stat. Opdutad sì obvigi po obe bobe id ʒikas: je stì u fiziki trainad po obe sekse: podirèn id fug, diski id spikli basad id oʒe kwaliraitad. Spartanas, bemìn eke od la, zavì liso id skrivo, id ne rarim, obte maʒen, lu nemì jun id krati liamore po ageno sun id krati kide.

★ ★ ★

Venus-naissance-Botticelli

De genad Afroditu pa Sandro Botticelli

★ ★ ★

In Roma, ʒinas, wim tal de famìl, sì ude d’autoritad de pater familias.

Pur dotas mozì erdo od li patre tal wim sone. Obte lu mozì ne avo politiki funsione, ʒinas mozì bestajo be debate in de Forum id mojì ekvos avo u politiki influjad, id oʒe vido regentas. Ʒinas wim Livia Drusilla, Agrippina, Messalina, Galla Placidia… i.s.p. jegì u priplani rola in Roman politik.

De situasiòn ʒinus pejivì jok maj ki de indutad unidoji religionis. In Kristanisma po samp, ʒina vidì kospeken wim de simbòl mali. Eva lasì sia kovikto pa de siang po deto Adàm jedo de apel, id sim lu vidì cagen us de Gardin Eden. Ʒinas sì anpuri: lu mozì ne vido priste, id katoliki priste mozì ne maʒo. In Midi Eve mole ʒinas vidì anjustim akulpen so saras id vidì brenen ʒivi su piras.

Po kokluzo, je sem te un doʒ ne ceko de rode aneglidi id diskriminadi intra sekse in forhistòr, in paleolitiki eve, ba priʒe in històri teme, subetàl in Midi Eve, obte de rugresad inizì mol maj pru, in neolitik, sam ki sedistajad id de inkumad ricadis, wan ʒinas vidì de «siavad» manis wim sklave id beste.

★ ★ ★

forhijina3

★ ★ ★

La femme préhistorique

★ ★ ★

Finis la légende et le cliché de la femme préhistorique que l’homme traîne par les cheveux, ou qui reste pour balayer la grotte et s’occuper des enfants pendant que les hommes vont à la chasse.

Selon Marylène Patou-Mathis, préhistorienne française, les femmes préhistoriques avaient de nombreuses activités: elles prenaient part à la chasse, tuaient des animaux, travaillaient les peaux, taillaient des outils… Et, pourquoi pas, peignaient les grands aurochs de Lascaux ? Rien ne prouve qu’elles ne pouvaient pas le faire. En 2020 Marylène Patou-Mathis publie L’homme préhistorique était aussi une femme.

Quand la science préhistorique est née vers 1860, la société européenne était très masculine (pour ne pas dire machiste) et patriarcale. N’oublions pas qu’à cette époque, les femmes étaient soumises à leur père, puis à leur mari quand ce n’était pas à leur fils. Ainsi, les premiers préhistoriens européens au 19e siècle étaient tous des hommes qui voyaient la préhistoire à travers le prisme de leur mode de vie, de leur système de pensée, de leur propre société. Pour eux, la femme préhistorique restait « à la maison », à attendre le retour du chasseur, tout comme les femmes du 19e siècle attendaient à la maison, cousant et brodant, que leur mari rentre du travail.

Cependant nous n’avons aucun indice qui nous incline à penser que les sociétés paléolithiques étaient patriarcales. Au contraire, des vérifications récentes sur l’ADN de squelettes préhistoriques ont montré que des corps puissants et musclés étaient en fait des restes de femmes. Selon Marylène Patou-Mathis les femmes préhistoriques étaient aussi solides et robustes que les hommes. Les femmes du paléolithique étaient « plutôt grandes, athlétiques, musclées, aux yeux bleus, à la peau noire et aux cheveux crépus » nous dit Jennifer Kerner, archéologue spécialiste des sépultures préhistoriques. L’Homme de Menton, découvert en 1872 dans une tombe splendide*, était en fait une femme, rebaptisée depuis La Dame du Cavillon.

* Sa tête était ornée de centaines de coquillages et de canines de cerf: c’était une personne très respectée dans la tribu.

Des recherches biochimiques ont montré qu’il n’y avait aucune différence dans l’alimentation des femmes et des hommes: celle-ci n’était pas plus carnée et protéinée pour les hommes que pour les femmes.

★ ★ ★

kostenki_i_venus_1

★ ★ ★

L’ART

En outre, les petites statuettes préhistoriques représentent essentiellement des femmes… vraisemblablement parce qu’au paléolithique, on voyait seulement les bébés sortir du ventre de leur mère… et on ne connaissait peut être pas avec certitude le rôle des hommes dans la reproduction…

Parmi les mains que l’on peut voir sur les parois des cavernes, les plus petites sont des mains de femmes. Rien ne prouve que des femmes elles mêmes ne les ont pas peintes. Cette différence de taille des mains nous montre que les artistes qui ont peint des grottes comme celle de la Cueva de las Manos en Argentine étaient des femmes.


Peut être des sociétés plus égalitaires

Aucune preuve n’existe pour indiquer que les sociétés préhistoriques étaient sexistes.

Sur les parois des cavernes nous avons la représentation artistique d’un monde où les femmes ne sont pas considérées comme inférieures. Nous avons une société plus équilibrée.
Tout va changer au néolithique avec la sédentarisation et la naissance d’une économie de production. C’est alors qu’apparaît une différenciation socio-économique entre des tombes de riches et de pauvres. Il faut cependant rester prudents et ne pas transposer les rapports d’inégalité hommes-femmes d’aujourd’hui dans les sociétés préhistoriques. Certaines féministes sont tombées dans le piège, faisant de la femme préhistorique une victime.

Selon le paléoanthropologue Pascal Picq, l’inégalité entre hommes et femmes est le résultat d’une évolution culturelle. Il publie en 2020 Et l’évolution créa la femme où il déclare que les hommes d’aujourd’hui sont beaucoup plus violents envers les femmes que ne l’étaient leurs lointains ancêtres. Le féminicide est propre à l’espèce humaine. Le pire ennemi de la femme c’est l’homme, ce que montrent les chiffres. Selon Darwin, Marx et Engels, la première classe opprimée ce sont les femmes. Il n’y a aucune fatalité naturelle universelle prédisposant à la violence.

 Quelle était la place de la femme dans la préhistoire ?

Des études récentes montrent qu’elles participaient aux mêmes tâches que les hommes, comme, par exemple, la chasse. Entre 30 et 50% des chasseurs de gros gibier étaient des femmes il y 10 000 ans, sur le continent américain.

L’étude de Randall Haas, anthropologue à l’Université de Californie montre que, près du Lac Titicaca au Perou, on a découvert le squelette d’une jeune femme daté d’au moins 9000 avant notre ère, entouré de ses armes: grattoirs, pointes, couteaux, projectiles: cette jeune femme était une chasseuse respectée dans son clan.

★ ★ ★

forhijina8

★ ★ ★

En examinant la totalité des sépultures de chasseurs enterrés avec leurs armes, Haas a découvert que 30 à 50% des chasseurs de gros gibier il y a 10 000 ans, pouvaient être des femmes.

Il a fallu attendre les analyses ADN pour avoir plus de détails sur le sexe des fossiles. La chercheuse Claudine Cohen pense que tous les adultes en bonne santé, quel que soit leur sexe, étaient les bienvenus pour prendre part à la chasse préhistorique.

Une société plus égalitaire ? Et les Indo-Européens ?

Les découvertes les plus récentes semblent indiquer que les sociétés préhistoriques étaient plus égalitaires que les sociétés historiques hiérarichisées, mais bien entendu, on ne peut pas parler d’une société préhistorique unique: celles-ci étaient diverses et variées. Selon plusieurs chercheurs contemporains, les rapports d’inégalité, non seulement entre hommes et femmes, mais aussi entre riches et pauvres sont apparus quand les sociétés sont devenues agricoles et sédentaires, quand est née la notion de propriété.

A ce stade, il me semble intéressant d’évoquer les Indo-Européens. On situe généralement ceux-ci à la fin du néolithique entre 4500 et 2500 ans avant notre ère. Bien que l’agriculture ait démarré au Moyen Orient vers 9500-8500 avant notre ère, et se soit répandue en Europe vers -7000, les peuples Yamna des steppes au nord du Caucase, que l’on considère comme étant les Indo-Européens, n’étaient pas sédentaires, mais des pasteurs nomades.
Les femmes avaient-elles une position égale ou inférieure dans ces sociétés-là ? Difficile à dire. Nous savons que les Yamnayas pratiquaient l’exogamie, ils cherchaient des épouses dans d’autres tribus, ce qui explique, entre autres, qu’ils se soient mêlés à leurs voisins du nord, peuples de la Vieille Europe, pour former la culture de la Céramique Cordée.

La société Yamnaya était-elle déjà hiérarchisée ? Selon les préhistoriens, la hiérarchisation sociale va de pair avec une position inférieure de la femme. La hiérarchie semble difficilement compatible avec des tribus de pasteurs nomades menant des troupeaux communautaires à travers les steppes. Pourtant on a trouvé de riches sépultures de chefs dans les kourganes. Les Yamnayas connaissaient-ils déjà la propriété ? Possédaient-ils des troupeaux privés ? La possession de troupeaux de plus en plus grands n’a-t-elle pas été pour eux la première forme d’accumulation de richesses, pour ne pas dire de capital ? Capital et bétail (anglais cattle et français cheptel) sont le même mot, utilisé lorsque l’on a commencé à compter les têtes de bétail (*káput = tête) pour mesurer la richesse. D’ailleurs le mot *péḱu, mot indo-européen pour bétail, a pris par la suite le sens « d’argent », comme en latin pecunia = argent, en anglais fee (frais, honoraires) et en français pécuniaire… On peut raisonnablement penser que l’exogamie a conduit à l’achat et à la vente de femmes, comme on a fait commerce de moutons ou autres animaux…

★ ★ ★

a5198ea06fb0f271a9cc54c7e2db2666

Jamna ʒina

★ ★ ★

Mais quand cela a-t-il commencé ?

Si, au contraire, on considère que les Indo-Européens étaient des tribus guerrières, il est clair que celles-ci étaient hiérarchisées et les femmes reléguées dans une position inférieure. Quand les trois fonctions étudiées par Georges Dumézil: prêtres, guerriers et producteurs sont-elles apparues ? On les retrouve dans le Rig Veda en Inde, chez les Ossètes dans le Caucase, et à Rome; mais sont elles beaucoup plus anciennes ?

Que nous dit la langue ?

Il nous faut d’abord considérer que l’indo-européen et le proto-indo-européen n’était pas un bloc linguistique immuable: il s’étend sur 2000 ans (-4500 -2500) c’est à dire sur la distance qui sépare le latin du français moderne.

Cependant le vocabulaire de base, le vocabulaire central (en anglais core vocabulary) est celui qui a le moins évolué: nous utilisons aujourd’hui encore ces racines indo-européennes dans nos langues modernes. Ce sont celles, par exemple qui désignent la famille nucléaire, c’est à dire père, mère, fils, fille, frère, soeurqui sont sans aucun doute des mots très anciens qui existaient déjà avant que les sociétés indo-européennes ne se hiérarchisent.

En PIE l’homme et la femme ont des noms différents, ce qui signifie que les termes désignant les femmes n’ont pas été construits à partir des noms des hommes: ce sont des mots indépendants:

*wihrós (homme), *gʷénh(femme), *phtḗr (père), *méhtēr (mère), *suh-nú-s (fils), *dʰuǵ(h)tḗr (fille), *bʰréhter- (frère), *swésōr (soeur)…

Contrairement au français homme, à l’anglais man, et aux langues romanes: hombre, uomo, homem, om… ‘l’homme’ ne se confondait pas avec ‘l’être humain’: *wihrós était l’homme (mâle), alors que *dʰǵʰm̩-on- (qui a donné humain) de *dʰéǵʰōm = la terre (cf Latin humus > homo/humanus), et *manus (l’ancêtre des hommes) désignaient l’être humain.

Les animaux proches, ceux du troupeau, ont également des noms différents: *tauros (taureau), *woḱéh- o *gʷṓus (vache), *heǵós ou *bʰuǵos (bouc), *gʰaidos ou *koǵʰéh- (chèvre)…

★ ★ ★

image

★ ★ ★

En réalité, le PIE n’avait ni masculin, ni féminin: mais deux genres: animé et inanimé, et en dehors des quelques cas cités plus haut, il n’y avait donc pas de différence entre mâle et femelle: ils étaient tous deux du genre animé commun. Quand on y regarde de plus près, on constate que ces termes désignent plutôt l’espèce sans distinction de sexe:

*gʷṓus peut vouloir dire aussi bien le boeuf que la vache (il a donné le Gr βοΰς, Lat bos/bovis = boeuf, et le hindi gāy, persan gāv, arménien, tadjik gov, allemand Kuh, ang cow = vache), *hówis = mouton, l’espèce, *sūs = porc/truie, *gʰaidos ou *koǵʰéh- = bouc/chèvre…

Seules les langues anatoliennes, les premières à quitter le tronc indo-européen commun, ont conservé les 2 genres: animé et inanimé. En PIE, plus tard, ces deux genres ont cédé la place à trois nouveaux genres: masculin, féminin et neutre; le genre inanimé est devenu le neutre bien entendu, l’animé le masculin et on a ajouté un suffìxe pour former le féminin, ce que nous montrent des termes comme *howikéh- (brebis) de *hówis (mouton), *héḱweh- (jument) de *héḱwos (cheval), *wl̩kʷíh- (louve) de *wl̩kʷo- (loup)…avec le suffìxe i/eha qui deviendra plus tard -i ou -a. Mais surtout n’oublions pas que ces noms féminins ont été formés en ajoutant un suffìxe au terme commun, c’est à dire au nom d’espèce et pas au nom masculin. Le fait que les nouveaux noms « masculins » désignaient au départ l’espèce explique cette ambiguïté que l’on retrouve aujourd’hui encore dans certaines langues indo-européennes modernes entre le nom d’espèce et le masculin, par exemple homme et man qui désignent à la fois l’espèce (humaine) et l’homme (mâle). C’est également le cas pour la plupart des noms d’animaux pour lesquels il n’y a pas de différence entre le nom d’espèce et le masculin dans la plupart des langues i-e. Il ne s’agit pas là d’une volonté délibérée des hommes pour affirmer la supériorité du mâle et rabaisser la femme, mais simplement d’un héritage de l’évolution des langues indo-européennes… et dans certains cas, le nom d’espèce est féminin comme al. die Katze, rus кошка et grec η γάτα (chat). Bien sûr on aurait pu aussi ajouter un suffìxe masculin au nom d’espèce, mais malheureusement cela ne s’est pas fait; nous n’avons que quelques cas ou l’on distingue le mâle de l’espèce: *tauros (taureau), *heǵós ou *bʰuǵos (bouc), *moisós (bélier)…

Mais la langue elle-même n’est pas responsable de cet état de choses; c’est plutôt dû à la transformation des sociétés.

Ce phénomène est apparu bien longtemps avant que les maîtres du 19e siècle ne profèrent leur stupide maxime: « Le masculin l’emporte sur le féminin ».

★ ★ ★

images

★ ★ ★

Quand a-t-on commencé à considérer les femmes comme inférieures ?

Comme nous l’avons déjà dit, la position inférieure de la femme semble avoir coïncidé avec la sédentarisation l’apparition de la propriété et de la richesse privées. Dans un article David W. Anthony, archéologue américain et spécialiste des Indo-Européens et Don Ringe, linguiste, nous montrent que la société Yamnaya avait une hiérarchie entre riches et pauvres qui se manifestait dans les vêtements, les ornements et les armes. Dans les steppes Caspio-Pontiques on a découvert une minorité de tombes richement décorées d’ornements de cuivre, de coquillages et de défenses ainsi que des armes, contrastant avec la pauvreté de la majorité des tombes. Anthony et Ringe ne parlent pas des femmes, mais ces riches sépultures n’étaient pas celles de femmes et il n’est donc pas difficile de deviner leur place dans la hiérarchie. Cette hiérarchisation des sociétés i-e semble avoir coïncidé avec l’apparition du féminin dans la langue. Les Indo-Européens pratiquaient l’exogamie, une parfaite solution pour éviter la consanguinité; ils devaient donc échanger des femmes avec d’autres tribus et parfois même en enlever. Dans son livre The horse, the wheel and language, Anthony mentionne des raids de jeunes hommes à cheval destinés à voler du bétail et/ou des femmes. Dans l’article il parle de « bandes guerrières de jeunes (*kóryos) errantes, violentes, avides de sexe et de rapines opérant sur les marges des sociétés i-e ». On peut facilement imaginer que, dans une telle situation, les femmes puissent être enlevées, vendues et achetées, qu’elles soient devenues la propriété des hommes. Il semble bien que les Indo-Européens aient vécu une période de transition entre les vieilles sociétés de chasseurs-cueilleurs où les femmes n’avaient pas de statut inférieur et les sociétés sédentaires agricoles du néolithique qui étaient différenciées, hiérarchisées et patriarcales.

Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l’impact des religions.

Dans les textes les plus anciens de l’Hindouisme, les Vedas, il semble y avoir eu une certaine égalité entre hommes et femmes, entre dieux et déesses. La figure de la Déesse Mère est centrale dans la religion hindoue: la Déesse Mère symbolise la puissance créatrice, nourricière et aussi destructrice dans le monde. Le Gange, au féminin en hindi: « Mère Gange » est aussi considérée comme une déesse; avant qu’une personne ne décède, on lui fait boire un peu d’eau du Gange et après sa mort on va baigner son corps dans les eaux de Mère Gange.

★ ★ ★

gange

Mata Ganga

★ ★ ★

La Déesse Mère est personnifiée par la déesse primordiale Devi sous ses différentes formes: Parvati, Durga, Kali, Lakshmi, Sarasvati

Dans le Rig Veda on voit que les femmes étaient instruites et pouvaient probablement choisir leur mari.

Cependant, avec les Lois de Manu (Manusmṛti मनुस्मृति en Sanskrit) introduites vers 500 avant notre ère, le statut social des femmes commence à régresser. Elles préconisent qu’une femme doit obéir à son père, puis à son mari, qu’elle doit vénérer comme un dieu. Cette situation se détériore encore au Moyen Âge avec l’apparition de la coutume du sati selon laquelle, les veuves doivent se suicider en se jetant sur le bûcher de leur mari.

Dans les panthéons grec, puis romain il y a un certain équilibre entre dieux et déesses: des déesses comme Héra, Athéna, Artémis, Aphrodite…etc, sont aussi puissantes et importantes que les dieux mâles; en Grèce et à Rome il y a des prêtresses aussi bien que des prêtres.

Cependant la Grèce antique est une société patriarcale, même si la condition de la femme peut varier de cité en cité. Dans la « démocratie » Athénienne les femmes sont exclues de la vie politique au même titre que les étrangers (métèques) et les esclaves. À Sparte au contraire, les femmes jouissent d’une certaine égalité avec les hommes: tous sont au service de l’état. L’éducation est obligatoire aussi bien pour les filles que pour les garçons: entraînement physique pour les deux sexes: course à pied et lutte, lancer de disque et de javelot et même équitation. Les femmes spartiates, du moins certaines d’entre elles, savaient lire et écrire, et il n’était pas rare que, mariées, elles prennent de jeunes et vigoureux amants pour engendrer des enfants sains et robustes.

★ ★ ★

Atena

Atena - Minerva

★ ★ ★

À Rome, les femmes comme le reste la famille, sont sous l’autorité du pater familias.

Cependant les filles peuvent hériter de leur père au même titre que les fils. Bien qu’elles ne puissent pas avoir de fonctions politiques, les Romaines pouvaient assister aux débats sur le Forum et pouvaient parfois avoir une influence politique, et même devenir régentes. Des femmes comme Livia Drusilla, Agrippine, Messaline, Galla Placidia… etc. ont joué un rôle de premier plan dans la politique romaine.

La situation des femmes s’est considérablement détériorée avec l’apparition des religions monothéistes. Dans le christianisme par exemple, la femme est considérée comme l’incarnation du mal. Eve se laisse convaincre par le serpent de donner la pomme à Adam, ce qui les fait chasser du Jardin d’Eden. Les femmes sont impures: elles ne peuvent pas accéder à la prêtrise, et les prêtres catholiques ne peuvent pas se marier. Au Moyen Âge de pauvres femmes sont accusées injustement de sorcellerie et sont brûlées vives sur le bûcher.

Pour conclure, il semble bien qu’il ne faille pas chercher les racines de l’inégalité et de la discrimination entre les sexes dans la préhistoire, à l’ère paléolithique, mais plutôt à l’époque historique, surtout au Moyen Âge, bien que la régression ait commencé beaucoup plus tôt, au néolithique, avec la sédentarisation et l’accumulation de richesses, quand la femme devient la «propriété» de l’homme au même titre que les esclaves et les animaux.

★ ★ ★

forhijina6

★ ★ ★

Prehistoric women

★ ★ ★

Gone is the myth of the prehistoric woman being dragged by the hair by her man, or staying in the cave to sweep it and take care of the children, while the men went hunting.

According to Marylène Patou-Mathis, a French prehistorian, prehistoric women had a lot of activities: they took part in the hunt, killed animals, worked skins, carved tools… And, why not, painted the great aurochs at Lascaux ? There is no evidence they couldn't do it. In 2020 she published Prehistoric man was also a woman.

When prehistoric science was born around 1860, the European society was very masculine (not to say macho) and patriarchal. Let us not forget that at that time, women were submissive to their father, then to their husband when it was not to their son. Thus, the first European prehistorians in the 19th century were all men, who saw prehistory through the lens of their way of life, of their system of thought, of their own society. For them, the prehistoric woman stayed "at home", waiting for the hunter to return, just as 19th century women stayed at home, sewing and embroidering, waiting for their husbands to come home from work.

Yet we have no clue that would suggest that paleolithic societies were patriarchal. On the contrary, recent checks on the DNA of prehistoric skeletons have shown that powerful, muscular bodies were actually those of women. According to Marylène Patou-Mathis prehistoric women were as strong and sturdy as men. Paleolithic women were « rather tall, athletic, muscular, blue-eyed, dark-skinned and frizzy-haired » says Jennifer Kerner, an archaeologist specialized in prehistoric tombs. The Man of Menton, discovered in 1872 in a splendid tomb*, was in fact a woman who, since then, was renamed la Dame du Cavillon.

* Her head was adorned with hundreds of shells and deer canines: she was a highly respected person in the tribe..

Biochemical research has shown that there was no difference in the diets of women and men: the food was not more meaty and proteinaceous for men than for women..

IN ART

Besides, the small prehistoric statuettes mainly represent women … probably because, in the Paleolithic, they only saw babies coming out of their mother's womb… and they may not have known with certainty the role of men in reproduction ...

★ ★ ★

Statuj1

★ ★ ★

Among the hands you can see on the cave walls, the smallest are women’s hands. Nothing proves that women themselves did not paint them. This difference in the size of the hands shows us that the artists who painted caves like la Cueva de las Manos in Argentina were women.


Perhaps more egalitarian societies

There is no evidence to suggest that prehistoric societies were sexist.

On the cave walls we have the artistic representation of a world where women are not considered as inferior. We have a more balanced society.
Everything changed in the Neolithic era with sedentarization, with the birth of an economy of production. At that time a socio-economic differentiation emerged that can be observed between the graves of the rich and the poor. However, we must remain cautious and not transpose today's gender inequalities in prehistoric societies. Some feminists fell into the trap, making prehistoric women victims.

According to paleo-anthropologist Pascal Picq, inequality between men and women is the result of cultural evolution. In 2020 he published And evolution created woman where he states that men today are much more violent towards women than were their distant ancestors. Feminicide is unique to the human species. The worst enemy of women is man, this is what the statistics show. According to Darwin, Marx and Engels, women are the first oppressed class. There is no universal natural fatality that predisposes to violence.

What was the place of woman in prehistory ?

Recent studies show that they performed the same tasks as men, like, for example, hunting. Between 30 and 50% of big game hunters were women 10,000 years ago on the American continent.

A study by Randall Haas, an anthropologist at the University of California, shows that near Lake Titicaca in Peru, the skeleton of a young woman dated at least 9000 BC was discovered, surrounded by her weapons: scrapers, points, knives, projectiles: this young woman was a respected hunter in her clan..

By examining the totality of the graves of hunters buried with their weapons, Haas found that 30-50% of big game hunters 10,000 years ago could have been women.

We had to wait for DNA analyses to have more details on the gender of the fossils. Researcher Claudine Cohen believes that all healthy adults, regardless of gender, were welcome to take part in the prehistoric hunt.

★ ★ ★

forhijina2

★ ★ ★

A more egalitarian society? What about the Indo-Europeans?

The most recent findings seem to indicate that prehistoric societies were more egalitarian than hierarchical historical societies, but of course, we cannot speak of a single prehistoric society: they were diverse and varied. According to several contemporary researchers, the inequalities not only between men and women, but also between rich and poor appeared when societies became agricultural and sedentary, when the concept of property was born.

At this point, it seems interesting to talk about the Indo-Europeans. These are generally located at the end of the Neolithic between 4500 and 2500 years BCE.. Although agriculture started in the Middle East around 9500-8500 BCE, and spread to Europe around -7000, the Yamnaya peoples of the steppes north of the Caucasus, who are considered to be the Indo-Europeans, were not sedentary, but nomadic pastoralists. Did women have an equal or lower position in those societies? Difficult to say. We know that the Yamnayas practiced exogamy, they sought wives from other tribes, which explains, among other things, that they mingled with their neighbors to the north, peoples of Old Europe, to form the Corded Ware Culture.

Was the Yamnaya society already hierarchical? According to prehistorians, social hierarchy goes hand in hand with an inferior position of women. Hierarchy seems hardly compatible with tribes of nomadic pastoralists leading community herds across the steppes. However, rich burials of chiefs were found in the kurgans. Did the Yamnaya already know about property? Did they own private herds? Wasn't the possession of larger and larger herds the first form of accumulation of wealth, not to say capital, for them? Capital and cattle (French cheptel) are the same word, used when they began counting cattle heads  (* káput = head) to measure wealth. Besides, the word *péḱu, the PIE word for cattle, subsequently took on the meaning of  "money", as in Latin pecunia = money, in English fee and in French pécuniaire (pecuniary)… We may well think that exogamy led to buying and selling women, just like sheep or other animals… But when did it begin?

If, on the contrary, we consider that the Indo-Europeans were warrior tribes, it is clear that they were hierarchical and women relegated to an inferior position. When did the three functions studied by Georges Dumézil: priests, warriors and producers appear? They are found in the Rig Veda in India, among the Ossetians in the Caucasus, and in Rome; but are they much older?

★ ★ ★

Whitehawk-woman copie

★ ★ ★

What does the language tell us?

We must first consider that Indo-European and Proto-Indo-European were not an immutable language block: it spans 2000 years (-4500 -2500) that is to say the distance between Latin and modern French..

Yet the basic, central, core vocabulary is the one that has changed the least: we still use these Indo-European roots in our modern languages today. for example, the names of the nuclear family, i.e. father, mother, son, daughter, brother, sisterwhich are undoubtedly very old words that already existed before the Indo-European societies became hierarchical.

In PIE men and women had different names, which means that the names of women weren't built from the names of men: they are independent words:

*wihrós (man), *gʷénh (woman), *phtḗr (father), *méhtēr (mother), *suh-nú-s (son), *dʰuǵ(h)tḗr (daughter), *bʰréhter- (brother), *swésōr (sister)…

Unlike French homme or English man, and in the Romance languages: hombre, uomo, homem, om ... "man" was not mixed up with "human being": *wihrós was man (male), and *dʰǵʰm̩-on- (that gave human) from *dʰéǵʰōm = earth (cf Latin humus > homo/humanus) and *manus (the ancestor of men) referred to the human being.

Close animals, those in the herd, also have different names: *tauros (bull), *woḱéh- or *gʷṓus (cow), *heǵós or *bʰuǵos  (billy-goat), *gʰaidos or *heiǵs or *koǵʰéh- (nanny-goat)…

In fact PIE had neither masculine nor feminine: but its two genders were animate and inanimate, and apart from the few cases mentioned above, there was no difference between male and female: they both belonged to the common animate gender. When we take a closer look, we see that these terms rather refer to the species without any sex distinction:

*gʷṓus can mean cow or ox (it gave Gr βοΰς, Lat bos/bovis = ox, and Hindi gāy, Persian gāv, Armenian kov, Tajik gov, German Kuh = cow), *hówis = sheep, the species, *sūs = pig or sow, *gʰaidos or *koǵʰéh- = goat (male or female)…

★ ★ ★

Hittite 2

Hititi, un Anatoli linga

★ ★ ★

Only the Anatolian languages, the first to break away from the common Indo-European core, retained the 2 genders: animate and inanimate. Later on in PIE these two genders were replaced by three new genders: masculine, feminine and neuter. The inanimate gender became the neuter of course, the animate the masculine and a suffìx was added to form the feminine, which we can see with terms like *howikéh- (ewe) from *hówis (sheep), *héḱweh- (mare) from *héḱwos (horse), *wl̩kʷíh- (she-wolf) from *wl̩kʷo- (wolf)… with the suffix i/eha which later became -i or -a. But above all, let's not forget that these feminine nouns were formed by adding a suffix to the common term, that is to say to the name of the species and not to the masculine noun.. The fact that the new "masculine" nouns initially referred to the species explains the ambiguity which is still found today in certain modern Indo-European languages between the species and the masculine, for example homme and man meaning both the species (human) and man (male). This is also the case for most animal names for which there is no difference between the species and the masculine in most I-E languages. This is not a deliberate wish on the part of men to assert male supremacy and demean women, but simply a legacy of the evolution of Indo-European languages… and in some cases, the name of the species is feminine like G. die Katze, Rus кошка and Greek η γάτα = cat. Of course a masculine suffix could have been added to the species name as well, but unfortunately that was not done: we only have a few cases where the male is distinguished from the species: *tauros (bull), *heǵós or *bʰuǵos  (billy-goat), *moisós (ram)…

But the language itself is not responsible for this state of affairs; it is rather due to the transformation of societies.

This phenomenon took place long before the 19th century teachers uttered their stupid rule: « The masculine wins over the feminine ». 

When did women start to be seen as inferior?

As we said before, the lower position of women seems to have coincided with sedentarization, the emergence of private property and wealth. In an article David W. Anthony, an American archaeologist and a specialist of Indo-Europeans and Don Ringe a linguist, say that the Yamnaya society had a hierarchy between rich and poor which was revealed in clothing, adornments and weapons. In the Pontic-Caspian steppes a minority of tombs richly decorated with copper ornaments, shells and tusks as well as weapons have been discovered, contrasting with the poverty of the majority of tombs. Anthony and Ringe do not mention women, but these rich burials were not those of women and it is therefore not difficult to guess their place in the hierarchy.

★ ★ ★

JamanaStila

Jamnaja kultùr, Ukrainia

★ ★ ★

The introduction of a hierarchical order in I-E societies seems to have coincided with the appearance of the feminine in the language. The Indo-Europeans practiced exogamy, a perfect solution to avoid consanguinity; they therefore had to exchange women with other tribes and sometimes even abduct them. In his book The horse, the wheel and language, Anthony mentions raids by young men on horseback aimed at stealing cattle and / or women. In the article he speaks of « wandering, violent war bands of greedy, sex-hungry youths (* kóryos) operating on the fringes of I-E societies ». We can easily imagine that, in such a situation, women could be kidnapped, sold and bought, and and thus become the property of men. It seems that the Indo-Europeans lived through a period of transition between the old hunter-gatherer societies where women had no lower status and the sedentary agricultural societies of the Neolithic era which were differentiated, hierarchical and patriarchal.

But the impact of religions should not be underestimated either.

In the earliest texts of Hinduism, the Vedas, there seems to have been some equality between men and women, between gods and goddesses. The figure of the Mother Goddess is central in the Hindu religion: the Mother Goddess symbolizes the creative, nurturing and also destructive power in the world. The Ganges, feminine in Hindi: “Mother Ganges” is also considered as a goddess; before a person dies, he is made to drink a little water from the Ganges and after his death his body is bathed in the waters of Mother Ganges..

The Mother Goddess is personified by the primordial Goddess Devi in her various forms: Parvati, Durga, Kali, Lakshmi, Sarasvati

In the Rig Veda we can see that women were educated and could probably choose their husbands..

★ ★ ★

Kali-Maa

Doja Kali

★ ★ ★

However, with the laws of Manu (Manusmṛti मनुस्मृति in Sanskrit) which were introduced around 500 BCE, the social status of women began to decline. According to them, a woman should obey her father, then her husband, whom she should worship as a god. This situation deteriorated further in the Middle Ages with the emergence of the custom of sati according to which widows had to commit suicide by throwing themselves on their husband's pyre.

In the Greek, then in the Roman pantheons, there is a certain balance between gods and goddesses: goddesses like Hera, Athena, Artemis, Aphrodite etc, are as powerful and important as the male gods; in Greece and Rome there are priestesses as well as priests..

However, ancient Greece was a patriarchal society, although the status of women varied from city to city.

In the Athenian "democracy", women were excluded from political life in the same way as foreigners (metics) and slaves. In Sparta, on the contrary, women enjoyed a certain equality with men: all were in the service of the state. Education was compulsory for both girls and boys: physical training for both sexes: running and wrestling, discus and javelin throwing and even horse riding. Spartan women, at least some of them, could read and write, and it was not uncommon for them, when married, to take young and vigorous lovers to father healthy and strong children.

★ ★ ★

Roman jina

Roman ʒina

★ ★ ★

In Rome, women, like the rest of the family, were under the authority of the pater familias.

However, daughters could inherit from their father just like sons. Although they could not hold political office, Roman women could attend debates in the Forum and could sometimes have a political influence, and even become regents. Women like Livia Drusilla, Agrippina, Messalina, Galla Placidia…etc. played a prominent role in Roman politics.

The situation of women deteriorated considerably with the emergence of monotheistic religions. In Christianity, for example, woman is considered as the embodiment of evil. Eve is persuaded by the serpent to make Adam eat the apple, which causes them to be driven from the Garden of Eden. Women are impure: they cannot access priesthood, and Catholic priests cannot get married. In the Middle Ages, many women were unfairly accused of witchcraft and were burned alive at the stake.

To conclude, it seems that we should not look for the roots of gender inequality and discrimination in prehistoric times, in the Paleolithic era, but rather in historical times, especially in the Middle Ages, although the regression began much earlier, in the Neolithic era, with sedentarization and the accumulation of wealth, when women became the "property" of men in the same way as slaves and animals.

★ ★ ★

forhijina7